ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke zaak aangegaan met de firma KUSTERS omvat zonder uitzondering, de aanvaarding van volgende voorwaarden.

1. Alle aankoopvoorwaarden welke op brieven of documenten van onze klanten zouden voorkomen en niet stroken met onze voorwaarden worden zonder meer van de hand gewezen. Enkel onze voorwaarden zijn geldig.

2. De gefactureerde prijzen zijn steeds deze welke voorkomen op onze offerte die door U voor akkoord ondertekend is. Indien echter de offerte niet binnen het jaar uitgevoerd wordt behouden wij ons het recht voor om in geval van verhoging der lonen, belastingen, sociale lasten, er voerkosten, taksen, grondstoffen en gelijk welke oorzaak die onze inkoopprijs zou kunnen beïnvloeden, de prijzen van onze aanbiedingen of contracten evenredig te verhogen.

3. De leveringstermijn geldt enkel ten titel van inlichting en is niet bindend voor de firma KUSTERS. Vanzelfsprekend zal deze termijn zo stipt mogelijk nageleefd worden, doch vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding noch verbreking van het contract. Ingeval van overmacht, zoals devaluatie staking, oorlogen, verbod van in- of uitvoer, machinedefecten, brand en alle mogelijke oorzaken welke een stilstand of vertraging van onze fabricage met zich brengt, kan de firma KUSTERS ofwel de bestelling vernietigen ofwel de leveringstermijn verlengen, zonder recht op schadevergoeding van de besteller. Elke reclamatie moet bij de firma KUSTERS toekomen, uiterlijk binnen de acht dagen na de gedane levering. Wanneer de goederen door ons dienen geplaatst te worden, aanvaarden wij geen klachten dan binnen de 48 uur na het beëindigen der werken.

4. Bij vernietiging der bestelling of verbreking der overeenkomst door de opdrachtgever, kent hij aan de firma KUSTERS het recht toe een schadevergoeding te eisen gelijk aan 40% van de overeengekomen prijs der bestelling.

5 De leveringen zijn contant te betalen en bij gebrek daaraan is er een intrest verschuldigd van 8% vanaf de datum der verzending van de factuur.

6. Ingeval van laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de verschuldigde som, met een minimum van € 25.

7. De bij de contracten of bestekken opgegeven maten, zijn slechts voorlopige maten zonder waarborg. Mochten er echter bij het opnemen der juiste maten grote verschillen te noteren zijn tussen de juiste en voorlopige maten, dan zullen de op de contracten vermelde prijzen in evenredigheid worden aangepast. Eventuele klachten betreffende deze opmetingen dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 8 dagen van de verzending der factuur per aangetekend schrijven.

8. Plaatsing der metalen stelsels: Als het plaatsen geschiedt door onze zorgen en indien niet anders vermeld op de offerte, is het kappen en aanmetselen der dookgaten voor onze rekening. Indien onze constructie moet gewijzigd worden, zal dit bij gerekend worden. Na het plaatsen zal eventuele beschadiging of diefstal van de geplaatste goederen niet meer voor rekening van onze firma zijn.

9. Bij plaatsing van nieuwe ramen, zal het uitbreken der oude stelsels ten laste zijn van de eigenaar en door ons worden bij gerekend in supplement.
Indien de buitengevel afbrokkelt bij het uitbreken van oude stelsels, kan de firma KUSTERS hier in geen geval de kosten van dragen.
Indien de bestaande binnenafwerking behouden blijft (Bv marmer tablet ect…) en deze bij het uitbreken van de oude stelsels beschadigd wordt, kan de firma KUSTERS hier in geen geval de kosten van dragen.

10. Betaling: 10% bij ondertekening van het contract, 40% bij opmeting, 40% bij levering op de werf, 10% 1 maand na plaatsing, indien niet anders vermeld in de offerte.
Mocht er echter door een oorzaak vreemd aan ons, het werk of de afwerking niet kunnen gebeuren dan zal de laatste betaling gebeuren ten laatste 60 dagen na het leveren op het werk.

11. Het eerste voorschot geëist bij de bestelling wordt beschouwd als pand en is onherroepelijk eigendom van de verkoper.

12. Een dubbel exemplaar ondertekend voor akkoord, welke ons wordt teruggezonden geldt als contract.

13. Bij een mogelijke gerechtelijke betwisting is enkel de Rechtbank van Antwerpen, of elke andere naar onze keuze, bevoegd.

14. Indien voor het bestelde woningbouwproject een verzekering van 10-jarige aansprakelijkheid vereist is, dient u dit te melden bij het ondertekenen van het contract en zal dit doorgerekend worden naar de klant..

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Meer info over de beschikbare verbouwpremies